MOȘII DE VARĂ LA PATRIARHIE

Sâmbătă, 2/15, 2019, de Pomenirea morților, Patriarhia a făcut pomenirea celor care au adormit în Domnul, a părinților aghiotafiți din toate secolele trecute, a patriarhilor, arhiepiscopilor, ieromonahilor, ierodiaconilor și călugărilor vrednici de pomenire.

Pentru odihna sufletului tuturor celor de mai sus, s-a făcut Vecernia seara, când s-au cântat canoanele slujbei de pomenire, citindu-se pomelnicul păstrat de Frăție.

Slujba de pomenire a fost condusă de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, cu participarea la rugăciune a arhiepiscopilor purtând epitrahil și omofor.

Dimineața s-a slujit Dumnezeiasca Euharistie, și s-a făcut iarăși pomenirea morților, cu citirea pomelnicelor, înainte de Sfânta Împărtășanie.

La Epitropikon, s-a împărțit coliva spunându-se: „Dumnezeu să-i odihnească” și „Veșnica pomenire”.

Din partea Secretariatului-General

 
HOTĂRÂRI ALE SFÂNTULUI SINOD AL PATRIARHIEI IERUSALIMULUI

Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului, prezidat de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, pe 31 mai / 13 iunie 2019, a discutat diferite aspecte ale Patriarhiei și a hotărât următoarele:

  1. L-a numit pe arhimandritul Partenie egumen al Altarului de la Tiberia.
  2. L-a numit pe arhimandritul Artemis egumen în Haifa, în nordul Israelului, pentru comunitatea arabă ortodoxă aflată acolo și persoană responsabilă de credincioșii vorbitori de limbă rusă.
  3. S-a hotărât acordul cadru specific pentru atribuirea unei părți a terenului din partea de sud a clădirii turnului Sf. Sava din Beit-Sahour pentru construirea unui spital de către Autonomia Palestiniană.
  4. A hotărât ca lucrările de conservare a iconostasului sculptate în lemn din Bazilica Nașterii Domnului din Betleem să fie încredințate echipei de experți ARTIS GILDING AND RESTORING condusă de domnul Ioannis Tsiorvalas, lucrări care vor fi finanțate de Reprezentantului Patriarhiei, ÎPS Arhiepiscop Teofilact al Iordaniei.

Din partea Secretariatului-General
PREAFERICITUL PATRIARH AL IERUSALIMLUI SLUJEȘTE SFÂNTA LITURGHIE LA COMUNITATEA RUSĂ DIN NAZARET

Sâmbătă, pe 26 mai / 8 iunie 2019, în ajunul Duminicii Sfinților Părinți, Preafericitul Părinte al nostru Teofil, Patriarhul Ierusalimului, a condus Sfânta Liturghie săvârșită în Parohia rusă  a Patriarhiei, în Biserica Sfântului Nicolae, construită de Patriarhul Damian în anul 1911 și folosită de către arabii ortodocși ce țin de Patriarhie până în anul 1948 când, datorită neînțelegerilor dintre arabi și israelieni, enoriașii au părăsit-o și cu vremea s-a deteriorat. În vremea Patriarhului Diodor, Patriarhia a revendicat-o și de douăzeci de ani o folosesc ortodocșii ruși veniți din Rusia, a căror păstorire se află în seama Patriarhiei.

Sfânta Liturghie săvârșită spre pomenirea de a doua zi a Sfinților Părinți de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325 d.Hr. a fost condusă de Preafericitul Patriarh, împreună cu care au slujit Preasfințitul Mitropolit Chiriac al Nazaretului, Preasfințitul Arhiepiscop al Constantinei Aristarh, Preasfințitul Arhiepiscop al Iordanului Teofilact, Arhimandritul Calist – Egumenul Mănăstirii Sfântului Haralambie din Ierusalim, Arhimandritul Hrisostom – Egumenul Mănăstirii din Cana, preotul parohiei, Ieromonahul rus Serghie, Părintele Simeon, alți Preoți și Arhidiaconul Marcu. A cântat corul în limba rusă și au participat numeroși credincioși din localitatea respectivă, Migdal He-emek.

Către aceștia, Preafericitul a rostit această cuvântare:

„În vremea aceea, ridicând Iisus ochii Săi la cer a zis: Părinte, a venit ceasul. Preaslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul să Te preaslăvească. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Și aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.” (Ioan 17, 1-3).

           

Iubiți frați în Hristos,

Credincioși creștini și pelerini,

Harul Sfântului Duh ne-a adunat pe toți astăzi în această Sfântă Biserică a Sfântului Nicolae din orașul nostru Mudzedel pentru ca, prin Euharistie și doxologie, să prăznuim împreună cu voi – care constituiți mădularul vorbitor de limbă rusă, nedespărțit de trupul Bisericii Ierusalimului – pomenirea anuală a celor 318 Părinți purtători de Dumnezeu care s-au adunat la cel dintâi Sinod Ecumenic din Niceea în anul mântuirii 325.

Biserica noastră ortodoxă cinstește în mod deosebit pomenirea Sfinților 318 Părinți, pentru că aceștia s-au arătat nu numai slujitori adevărați ai Sfântului Duh, dar și adevărați Dascăli și Păstori ai Lumii, ascultând de porunca preaînțeleptului Pavel: „Luați aminte de voi înșivă și de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstrați Biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Căci eu știu aceasta că, după plecarea mea, vor intra între voi lupi îngrozitori care nu vor cruța turma.” (Fapte 20, 28-29).

Lupii îngrozitorii nu sunt alții decât cunoscuții ereziarhi ai arianismului, ai nestorianismului, ai monotelismului și a multor alte învățături strâmbe aflate în legătură cu acestea, pe care le-a prevestit dumnezeiescul Pavel spunând: „Și dintre voi înșivă se vor ridica bărbați grăind învățături răstălmăcite ca să tragă pe ucenici după ei” (Fapte 20, 30). 

Dumnezeieștii și de Dumnezeu purtătorii Părinți ai Bisericii sunt cei care au păzit moștenirea, adică adevărul Evangheliei așa cum l-au primit de la Sfinții Apostoli, „depărtându-se de vorbirile deșarte și lumești și de împotrivirile științei mincinoase” (1 Timotei 6, 20).

Adevărul Evangheliei se referă la viața veșnică. Și ce este viața veșnică? Este cunoașterea adevăratului Dumnezeu, adică a Fiului lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum Mântuitorul Însuși spune despre Sine: „Aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3).

Hristos lămurește ce este viața veșnică și care este chipul sau mijlocul prin care se dobândește. Comentând aceste cuvinte ale Domnului, Sfântul Chiril al Alexandriei spune: „A așezat credința ca mamă a vieții veșnice, prin puterea adevăratei cunoașteri a lui Dumnezeu. Căci cunoașterea este viață, ca una care naște întreaga putere a tainei și care duce la împărtășirea de binecuvântarea tainică, prin care ne apropiem de Cuvântul cel viu și de viață făcător.”

Cu alte cuvinte, iubiții mei frați, cunoașterea adevăratului Dumnezeu înseamnă necesitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu Tatăl și pe Fiul Lui Hristos în chip personal, exact așa cum cunoaștem persoane împreună cu care trăim și cu care avem legături strânse.

Această cunoaștere personală au dobândit-o Sfinții Apostoli care s-au făcut ucenici și prieteni ai lui Hristos, ascultând de îndemnul Lui: „Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc” (Ioan 15, 14).

Această comoară a cunoașterii adevăratului Dumnezeu o propovăduiește, o binevestește și o arată, de-a lungul veacurilor, Sfânta Biserică a Ierusalimului oricărui om „care vrea să-și mântuiască sufletul” (Matei 16, 25).

Așa cum cândva „prin credință, luând Noe înștiințare de la Dumnezeu despre cele ce nu se vedeau încă, a gătit cu evlavie o corabie spre mântuirea casei sale și prin credință el a osândit lumea”, tot așa și Hristos a gătit Biserica Sa spre mântuirea noastră, prin sângele izbăvitor al Răstignirii Sale care s-a vărsat pe înfricoșătoarea Golgotă. De aceea și Biserica Ierusalimului nu are hotare etnice. Hotarele „etnice” ale Bisericii Ierusalimului sunt locul întrupării lui Dumnezeu Cuvântul, adică al nașterii lui Hristos în Betleem din curatele sângiuri ale Pururea Fecioarei Maria, al Botezului Său în apele râului Iordan, al Răstignirii în locul „căpățânii”, adică pe Golgota, al îngropării de trei zile și al Învierii Lui în Ierusalim.

Sfânta noastră Biserică a Ierusalimului a fost desemnată de către Însuși Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos izvorul nedeșertat, adică locul Sfintei și Marii Cincizecimi când Duhul Sfânt a coborât în chip de limbi de foc peste Apostolii care „erau toți împreună în același loc” (Fapte 2, 1). „Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer” (Fapte 2, 5), după cum spune Apostolul și Evanghelistul Luca.

Acestei realități a coexistenței Creștinilor Ortodocși „din toate neamurile care sunt sub cer” îi slujește pastoral și liturgic Biserica Ierusalimului care constituie prin excelență măslinul cel bun în care cei după fire, adică frații noștri de o credință, se altoiesc (Cf. Romani 11, 24), după cum propovăduiește dumnezeiescul Pavel.

Noi, iubiții mei frați, am venit astăzi, ca păstor legiuit, în staulul oilor noastre ca să arătăm unitatea credinței noastre și împărtășirea Duhului Sfânt.

Iată, dar, de ce Sfânta noastră Biserică a Ierusalimului este Biserica Pătimirii pe Cruce, a Învierii și a Cincizecimii și iată de ce Biserica Ierusalimului se numește Maica tuturor Bisericilor, iar Întâi-stătătorul ei este urmaș al primului Ierarh al Bisericii în general, Sfântul Iacov Fratele Domnului.

Să îi rugăm pe Sfinții și de Dumnezeu purtătorii Părinți de la primul Sinod Ecumenic cel de la Niceea pomeniți astăzi ca, împreună cu Preabinecuvântata Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria să se roage lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru pentru sufletele noastre.

Împreună cu Sfântul Pavel să spunem: „Acum vă încredințez, fraților, lui Dumnezeu și Cuvântului harului Său cel ce poate să vă zidească și să vă dea moștenire între toți cei sfințiți” (Fapte 20, 32). Mai explicit: „Acum vă încredințez, fraților, lui Dumnezeu și Cuvântului  pe Care harul Lui ni l-a descoperit, Cuvânt al Său Care vă va păzi de orice rătăcire și abatere. Vă încredințez lui Dumnezeu Care poate să continue zidirea voastră și să vă dea moștenire între toți cei care au propășit în sfințenia pe care au primit-o prin Iisus Hristos. Amin.

Întru mulți ani!”

 

După Sfânta Liturghie, a avut loc agapa oferită de Comunitate Sinodiei patriarhale în curtea Bisericii.

 

Din partea Secretariatului General

httpv://youtu.be/k4vfEPi3EXM
PREAFERICITUL PATRIARH OFERĂ MEDALII MEMBRILOR CORULUI COMUNITĂȚII DIN BEIT SAHOUR

În seara sărbătorii Înălțării, pe 24 mai / 6 iunie 2019, la ceremonia de la Hotelul Paradise de lângă Mormântul Rahelei, care aparține creștinului de rit greco-ortodox Athanasios Abu-Aeta, Preafericitul Părinte și Patriarh al Ierusalim a acordat medalii celor 7 membri ai corului din comunitatea Beit Sahour, care s-au distins de câțiva ani prin păstrarea și cultivarea muzicii bizantine tradiționale. La ceremonie au participat Consulul General al Greciei în Ierusalim, domnul Christos Sophianopoulos, ÎPS Mitropolit Hrisostom din Patra, duhovnicul de la Sfântul Sava cel Sfințit, Arhimandritul Evdochim, egumenul de la Mănăstirea Păstorilor și de la Beit Jalla, Arhimandritul Ignatie, Preotul Issa Mousleh și Pr. Sava Her, preoți din comunitatea de la Beit Sahour și mulți membri ai Parohiei din Beit Sahour, precum și rudele celor distinși cu Ordinul de Stavrofori ai Sfântului Mormânt.

Membrii distinși ai corului, domnul Hanna Judeh, domnul Elias Andraos Banoura, domnul Kareem Saliba Kokali, domnul George Bassil Abu Etah, domnul Raed Nasri Al Atrash, domnul Khader Ibrahim Saeed și domnul Zuneir Qumsieh I-au mulțumit Preafericirii Sale și și-au exprimat dorința de a sprijini întotdeauna Patriarhia și de a promova studiul muzicii bizantine, îngerești și cerești.

Mulțumind gazdei ceremoniei și proprietarului hotelului, domnul Abu Aeta, Preaferirea Sa i-a oferit o icoană a Maicii Domnului Ierusalimitița.

Din partea Secretariatului-General
SĂRBĂTOAREA ÎNĂLȚĂRII DOMNULUI LA PATRIARHIE

Sărbătoarea Înălțării Domnului a fost prăznuită la o zi după Odovania Paștelui, joi pe 24 mai / 6 iunie 2019.

La această sărbătoare, Biserica prăznuiește faptul că Domnul S-a înălțat la ceruri întru slavă, în timp ce ucenicii Lui Îl priveau, și S-a așezat de-a dreapta Tatălui, având firea omenească pe care a primit-o prin întrupare și a îndumnezeit-o. Acest eveniment a fost sărbătorit de Patriarhie la locul unde s-a întâmplat, pe Muntele Măslinilor.

Sărbătoarea a fost prăznuită seara cu Vecernie, condusă de ÎPS Arhiepiscop Philoumenos al Pellei, având drept împreună-slujitori ieromonahi aghiotafiți, protos fiind Părintele Kamarasis, Arhimandritul Nectarie, preoții Catedralei Sf. Iacov, răspunsurile la strană fiind date de Protopsaltul de la Biserica Sfântului Mormânt, domnul Constantinos Spyropoulos, în strana din dreapta, în limba greacă, și de domnul Rimon Kamar, în stânga, în limba arabă.

După Vecernie s-a citit prima parte a Pavecerniței Mici, s-a cântat canonul sărbătorii și a început procesiunea către Mica Galilee, unde Preafericitul Părinte și Patriarh al Ierusalimului Teofil a așteptat să dea binecuvântarea.

După aceea, procesiunea a revenit la Altarul Înălțării, s-a încheiat Pavercernița Mică și s-a dat binecuvântarea de sfârșit.

În dimineața zilei de sărbătoare, Sfânta Liturghie s-a slujit la Altar, condusă de ÎPS Arhiepiscop Philoumenos al Pellei, având drept împreună-liturghisitori ieromonahi aghiotafiți și preoți din alte Biserici. Răspunsurile la strană au fost date de protopsaltul de la Biserica Sfântului Mormânt, dl Constantinos Spyropoulos, în strana din dreapta, în limba greacă, și de domnul Rimon Kamar, în strana din stânga, în limba arabă, la slujbă fiind prezenți numeroși credincioși credincioși din partea locului și pelerini.

În timpul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte și membrii Sfântului Sinod au venit să se închine și apoi, după obicei, au vizitat Imamul care locuiește în apropierea Altarului și Sfânta Mănăstire a Înălțării, care este vizavi de Altar, unde au fost primiți de cel care se ocupă de Mănăstire, Monahul Achilios. Vizita a continuat la Sfânta Mănăstire Rusă a Înălțării, unde au fost primiți de ÎPS Mitropolit Marcu al Bisericii ruse, și la Sfânta Mănăstire Mica Galilee, unde au fost primiți de egumen, Arhimandritul Antim.

Astfel, s-a încheiat sărbătoarea Înălțării.

Din partea Secretariatului-General

httpv://www.youtube.com/watch?v=4LZ9R0gPwlM&t=2s
ODOVANIA PAȘTELUI LA PATRIARHIE

Miercuri, pe 23 mai / 5 iunie 2019, Patriarhia a sărbătorit Odovania Paștelui, adică încheierea celor patruzeci de zile de după Învierea întru slavă a Domnului nostru Iisus Hristos.

În această zi slujba bisericească este exact aceeași cu în ziua de Paște, fără citirea din Biblie.

Pentru această sărbătoare, s-a făcut Vecernia seara și Sfânta Liturghie în ziua sărbătorii, la Biserica Mănăstirii Sfinților Constantin și Elena.

După Sfânta Liturghie, conform tipicului aghiotafit, Preafericirea Sa a mers să se închine la Biserica Sfântului Mormânt, însoțit de Părinți Aghiotafiți.

Atunci se slujea Sfânta Liturghie în catolicul Bisericii, condusă de ÎPS Arhiepiscop Teodosie al Sevastiei, răspunsurile la strană fiind date de protopsaltul de la Biserica Sfântului Mormânt, Constantinos Spyropoulos, la slujbă participând mulți credincioși.

După Sf. Liturghie, soborul arhieresc s-a întors la sediul Patriarhiei, unde a fost binecuvântat de Preafericitul Patriarh, spunând „Hristos a înviat!”.

Din partea Secretariatului-General

httpv://youtu.be/HDeU57LA56g
MINISTRUL AFACERILOR SOCIALE AL UNGARIEI ÎN VIZITĂ LA PATRIARHIE

Marți seara, pe 22 mai / 4 iunie 2019, în ajunul Odovaniei Paștelui, ministrul Afacerilor Sociale și vice-ministrul Resurselor Umane din Ungaria, domnul Zoltán Balog, a vizitat Patriarhia, însoțit de reprezentantul Ungariei la Ramallah, Dr. Mihail Rada Csaba și de asociații săi.

Reprezentanții Ungariei au fost primiți de către Preafericirea Sa și de Părinți Aghiotafiți.

La această întâlnire, Preafericirea Sa și Ministrul și-au amintit zilele vizitei Preafericitului în Ungaria și ajutorul financiar al Ungariei pentru renovarea acoperișului Basilicii din Betleem și a Sfintei Ediculei a Sfântului Mormânt, și au subliniat necesitatea de a sprijini principiile civilizației creștine și creștinii persecutați mai ales în Orientul Mijlociu.

Această inițiativă a fost întreprinsă și promovată de Ungaria și dorește să o continue cu cooperarea Bisericilor.

Spre amintirea acestei vizite și a exprimării sprijinului Ungariei pentru enoriașii Patriarhiei Ierusalimului, Preafericirea Sa i-a oferit ministrului o icoană cu orașul Ierusalim.

Din partea Secretariatului-General

 

 
SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR CONSTANTIN ȘI ELENA LA PATRIARHIE

Luni, 21 mai / 3 iunie 2019, Patriarhia și Frăția Aghiotafită au sărbătorit pomenirea Sfinților Slăviților Împărați, cei întocmai cu Apostolii, Constantin și Elena.

Sfinții Constantin și Elena sunt prăznuiți de Biserică ca fiind întocmai cu apostolii, datorită decretului de la Mediolanon din 312 d.Hr., dat de către Constantin cel Mare, care permitea creștinilor să-și exercite liber îndatoririle religioase, permițând creștinismului libertatea de a se răspândi și de a construi biserici. Prima dintre ele a fost Biserica Învierii, care a fost construită de Sfânta Elena între anii 326-336 d. Hr., când a vizitat Țara Sfântă.

Frăția Aghiotafită o cinstește pe Sfânta Elena ca ctitor și, din acest motiv, Biserica monahală este dedicată ei și fiului său Sfântul Constantin.

În această Biserică, s-a făcut Vecernia seara, condus- de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, și Sfânta Liturghie s-a slujit dimineața, oficiată de Patriarh, având drept împreună-liturghisitori Ieromonahi aghiotafiți, protos fiind Arhimandritului Alexie, Tipicarul, și preoți slujitori ai Bisericii. Răspunsurile la strană au fost date de Protopsaltul Bisericii, Arhimandritului Evsevie, la strana din dreapta, și de Protopsaltul Bisericii învierii, Constantinos Spyropoulos, la strana din stânga, cu participarea la rugăciune a Arhiepiscopilor și Preoților Aghiotafiți, a Consulului General al Greciei în Ierusalim, domnul Christos Sophianopoulos, și a multor creștini credincioși.

În seara de după Vecernie, a fost o agapă cu colivă și pesmeți, iar dimineața, când s-a făcut întoarcerea oficială la sediul Patriarhiei, s-au dat pâini mici ca binecuvântare, de către Maica Serafima, care se ocupă de brutărie. A urmat predica Preafericitului.

„Bucură-te, Constantine prea-înțelepte, izvorule al Ortodoxiei, care adăpi totdeauna cu apele dulci toată partea cea de sub soare; bucură-te, rădăcină, din care a odrăslit rodul care hrănește Biserica lui Hristos. Bucură-te, lauda marginilor celor prea mărite, cela ce ești mai întâi între împărații creștinești. Bucură-te, bucuria credincioșilor.”

 

Excelența voastră, domnule Consul General al Greciei, Christos Sophianopoulos,

Cuvioși Părinți și Frații,

Evlavioși creștini și pelerini

Astăzi, Sfânta Biserică a lui Hristos și mai ales Biserica Ierusalimului, bucurându-se tainic la pomenirea sfântă a Sfinților, slăviților, împăraților încununați și întocmai cu apostolii Constantin și Elena, a slujit cu fast Sfânta Euharistie la Biserica mănăstirii Patriarhiei care le poartă numele.

Ținem pomenirea acestor Sfinți Slăviți și întocmai cu apostolii Constantin și Elena, așa cum trebuie, noi, ordinul monastic dintru începuturi, și anume Frăția Aghiotafită, care a fost înființată de Sf. Elena, precum și creștinii Greco-ortodocși.

Corect și pe bună dreptate, imnograful Bisericii îl salută pe Sf. Constantin drept “izvor al Ortodoxiei, care adăpi totdeauna cu apele dulci toată partea cea de sub soare “, și anume ținuturile ortodoxe și mai ales Țara Sfântă care a fost udată și sfințită prin sângele neprihănirii al Dumnezeului și Mântuitorului nostru Hristos pe Cruce.

Și spunem acest lucru deoarece pentru noi, cei care ținem sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena, aceasta nu este o simplă pomenire a unui eveniment istoric ci mai degrabă o reamintire a misiunii dumnezeiești a Bisericii din Ierusalim, care s-a îngrijit de Preasfintele Altare de-a lungul veacurilor, și care a fost martoră la lumina adevărului, la lumina Hristosului Celui răstignit și înviat. Și această lumină nu este altceva decât lumina credinței suveranilor nobili ai ortodoxiei grecești, Constantin și mama sa Elena, așa cum spune foarte clar imnograful Bisericii; “Nu de la oameni a luat stăpânirea împărătească, ci din dumnezeiescul Dar din cer marele Constantin împreună cu maica sa, și fiind strălucit a văzut dumnezeiască biruința Crucii, carele cu aceasta a pierdut pe vrăjmași și a stricat înșelăciunea idolească, și în lume a întărit ortodoxa credință”.

Să ne rugăm Singurului Împărat Ceresc, ca prin mijlocirile Stăpânei noastre, Prea Binecuvântata Maică a Domnului și Pururea Fecioara, și ale Sfinților Săi, Constantin și Elena, să fim luminați cu lumina și puterea semnului biruinței dumnezeiești, crucea cea dătătoare de viață, care a devenit o armă pentru ei împotriva vrăjmașilor iar pentru noi, laudă și pace. „Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume!” (Galateni 6:14), ne învață Sf. Pavel. Amin. La mulți ani! Hristos a înviat!”

În cele din urmă, a fost o masă sărbătorească monahală la trapeza Patriarhiei.

Din partea Secretariatului-General

 
SEMNAREA ACORDULUI ASUPRA INTEGRĂRII LUCRĂRILOR LA SFÂNTA EDICULĂ ȘI LA ROTONDA DIN JURUL SFÂNTULUI MORMÂNT

În după-amiaza zilei de luni, 14/27 mai 2019, la Mânăstirea Franciscană, a avut loc întâlnirea Înalt Preasfințitului Teofil, Patriarhul Ierusalimului, a Părintelui Secretar General, ÎPS Arhiepiscop Aristarh al Constantinei, și a Părintelui Dragoman, Arhimandritul Matei, cu Franciscanii, Custodele, Pr. Francesco Patton, Pr. Dobromiro, Pr. David, și  cu Patriarhul armean din Iersualim, Arhiepiscopul Nourhan Manougian, Starețul armenilor de la Biserica Sfântului Mormânt, Pr. Samuel și Pr. Gurion, pentru semnarea acordului pentru încheierea lucrărilor de întreținere și restaurare a Sfintei Edicule și a Rotondei, la doi ani de la finalizarea lucrărilor de întreținere și restaurare a Sfintei Edicule, sub îndrumarea tehnică a Universității Tehnice din Atena.

Preafericitul nostru Părinte și Patriarh al Ierusalimului Teofil a ținut următorul discurs despre semnarea acestui acord.

“Cuvioase Părinte,

Preafericirea Voastră,

Dragi frați,

Este o mare binecuvântare pentru noi să fim în acest loc foarte special, și o mare binecuvântare că suntem pe punctul de a semna confirmarea a ceea ce a fost menționat în în documentele voastre, și anume confirmarea inițiativei luate acum câțiva ani de a restaura Sfânta Ediculă  a Sfântului Mormânt.

Este adevărat că inițiativa noastră comună și asocierea noastră și acțiunea  de a lucra împreună la restaurarea Sfintei Edicule a Sfântului Mormânt, care, aș putea spune, a deschis o nouă etapă în istoria  noastră,în cooperarea  noastră, în co-existența noastră și, mai presus de toate, în misiunea  noastră  și ca mărturie a Sfântului Oraș al Ierusalimului și bineînțeles a Locurilor Sfinte, a căror Cunună este Sfântul Mormânt. După cum ați spus și dumneavoastră,acesta a devenit destinația principală nu doar pentru pelerinii noștri creștini, dar și destinația tuturor celorlalți vizitatori și a pelerinilor care nu sunt creștini.

Astăzi este o zi foarte specială într-adevăr, nu doar pentru Comunitățile noastre, care sunt responsabile de custodia Locurilor Sfinte, dar este important pentru Sfântul Oraș al Ierusalimului pentru că oricine își dă seama acum și recunoaște faptul că dacă  Ierusalimul își păstrează caracterul creștin, aceasta depinde și de noi. Prin urmare, misiunea noastră este una foarte importantă, nu doar în termeni religioși, dar și în termeni diplomatici și inevitabil, în termeni politici.

Aș dori din adâncul inimii să transmit  din partea Frăției noastre, și din partea mea personal, mulțumirile și aprecierea noastră, și sperăm și ne rugăm ca această inițiativă nu doar să restaureze fundația și pavajul Sfântului Mormânt, dar să ducă și la finalizarea restaurării Sfântului Mormânt, care a început cu mulți ani în urmă. Și cred ca va duce Sfântul Mormânt într-o nouă eră , într-o etapă nouă, pentru  că până acum , datorită lucrărilor de restaurare în curs de desfășurare, neîndoielnic  Sfântul Mormânt suferă din punct de vedere al sfințeniei, sanctității și cinstirii sale. Dar prin finalizarea lucrărilor de restaurare, Sfântul Mormânt își va regăsi splendoarea.

Și trebuie să vă asigur că echipa noastră tehnică este pregătită să se alăture echipei voastre tehnice, și , de asemenea, echipei tehnice a fraților noștri armeni. Și suntem pregătiți în orice mod posibil, să ne aducem contribuția, astfel încât lucrările să se deruleze fără probleme, așa cum s-a întâmplat cu restaurarea Sfântului Mormânt.

Vă mulțumesc foarte mult! Christos Anesti! Hristos a înviat!

Din partea Secretariatului General
ARĂTAREA SEMNULUI SFINTEI CRUCI PE CER LA IERUSALIM, SĂRBĂTORITĂ LA PATRIARHIE

În dimineața zilei de luni dimineața, pe 7/20 mai 2019, pomenirea apariției semnului Sfintei Cruci pe  cer a fost sărbătorită cu Sfânta Liturghie pe Golgota, condusă de ÎPS Mitropolit Ioachim al Helenoupolei.

Referitor la acest eveniment minunat, Sfântul Chiril al Alexandriei, Arhiepiscopul Ierusalimului, a mărturisit Bisericii, că la ceasul al treilea, adică dimineața pe la 9,  pe 7 mai, în 351 d. Cr., a apărut pe cer Crucea în formă de stea, strălucind mai mult decât razele soarelui, și care se vedea de la Golgota până la Muntele Măslinilor. O mare mulțime de oameni au fost martori la acest moment, lăudând și slăvindu-L pe Hristos, care a fost răstignit pe Cruce pentru mântuirea noastră.

După încheierea Sfintei Liturghii, credincioșii au coborât de pe Golgota și a început o procesiune de la Piatra Mirungerii, care s-a încheiat după înconjurarea de trei ori a  Sfântului Mormânt, cu participarea numeroasă a Frăției Aghiotafite.

După procesiune, Mitropolitul slujitor a citit pericopa evanghelică a Învierii Domnului și scrisoarea Sfântului Chiril, menționată mai sus.

La sfârșitul slujbei, soborul arhieresc s-a întors la sediul Patriarhiei și și-a exprimat respectul față de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil.

Din partea Secretariatului-General

httpv://youtu.be/Y9WjhvXYlIk